Contact

Crucea Roşie Dolj. Adrese contact

Telefon: 0744/768225
N. Titulescu, bl.C3, sc.1, ap.3, Craiova, cod postal 200152
Tel. 0251 413 338
Fax. 0251 413 338
dolj@crucearosie.ro
Cont curent pentru donatii: RO 30RNCB0140018454000001 – BCR- Suc. „Jiul”
Cont 2% din impozitul annual: RO 73RNCB014001845000003 – BCR Suc. „Jiul”